Kjøp bilforsikring

Er bilen din godt nok forsikra? Vel mellom ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vår beste alternativ Bil Pluss.

Visste du at...

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle køyretøy som ferdast på vegane i Noreg. Det betyr at du som bileigar må kjøpe forsikring med ein gong bilen blir din.

Ansvarsforsikringa omfattar personskade og skade på andres ting, men den erstattar ikkje skadar på eigen bil.

Generelt anbefaler vi å ha meir enn berre ansvarsforsikring.
Bilratt

Skårar høgt på bilforsikring

Konsulentselskapet Cicero har vurdert forsikringsselskapa sine prisar på bilforsikring. Den viser at Eikas forsikring er blant dei beste i klassa.