Banksparing (100 % renter)
Banksparing er basert på ei relativt føreseieleg rente som du får i banken. Dette gjer at du har låg aksept for svingingar på sparinga, samtidig som du til ein viss grad seier frå deg sjansen for høgare avkastning. Eit alternativ til banksparing er å betale ned ekstraordinært på lånet kvar månad med eit beløp som tilsvarer det månadlege sparebeløpet.

Kombinasjonsfond (50 % renter, 50 % aksjar)
Fordelen med å investere både i aksjemarknaden og i rentemarknaden er at ein tek ned den samla risikoen noko, samtidig som ein får fleire kjelder til avkastning. Forventa avkastning over tid er høgare enn for bankinnskot.

Aksjefond (100 % aksjar)
Om ein vel å investere i eit aksjefond, har ein ønske om høg avkastning og aksepterer med det større verdisvingingar på sparinga/investeringa. Forventa avkastning over tid i eit aksjefond er høgare enn for bankinnskot og kombinasjonsfond.

Aksjefondssparing på 1-2-3
Gå gradvis inn. Ein fast månadleg spareavtale er enkelt og reduserer risikoen for å vere spesielt uheldig med tidspunkt for kjøp. Sitt lenge. Haust såg mykje av den forventa langsiktige meiravkastninga som du kan og steng støyen ute undervegs. Gå gradvis ut. Ved å ta ut pengane gradvis står pengane så lenge som mogeleg i aksjemarknaden og du reduserer risikoen for å vere spesielt uheldig med tidspunkt for sal av andelar. Månadleg sparing passar godt til dei fleste si økonomiske situasjon. Dei færraste av oss har store finansformuar å forvalte, men dei fleste kan setje litt til side kvar månad. På denne måten kan du byggje opp ein finansformue som gir deg auka økonomisk tryggleik og fridom.

Spar lønnsamt med bustadgjeld

Dersom du har gjeld på bustad eller hytte og samtidig ser fordelen i å spreie risikoen på andre spareplasseringar er det viktig at du vel spareprodukt som har forventa avkastning som er høgare enn lånerenta di.

Kvifor spare i verdipapirfond?

Verdipapirfond gir deg god balanse mellom risikoen du tek og avkastninga du kan forvente å få. Enkelt: Ved å investere gjennom eit verdipapirfond får du ein profesjonell forvaltar til å gjere jobben for deg Trygt: Lovregulering, myndigheitene sitt tilsyn og bransjen si eigenregulering gjer at forbrukarvernet i verdipapirfond er svært godt. Tilgjengeleg: Verdipapirfond er opne for alle, og teikning og innløysing er ei smal sak.