Med bakgrunn i den spesielle marknadssituasjonen, og Noregs Bank sine nedjusteringar av styringsrenta set Valle Sparebank ned renta på innskot og utlån med inntil 0,85 prosentpoeng. Det inkluderar tidlegare varsla renteendring på 0,35 prosentpoeng (meldt 19.03.20)

Renteendringane vil bli køyrd i ein operasjon og tidspunkt for eksisterande lånekundar vil bli framskynda til 15. april, og ikkje 13.mai som meldt tidlegare.

Nye innskotsvilkår vil gjelde frå om lag 25.mai.

Alle kundar som får endra rentevilkår vil få informasjon om dette i nettpost/brev

Valle 25.03.20