Ski- og snowboardkøyring er forbundet med ein viss fare. Hugs ansvaret ditt og køyr under full kontroll.

Ansvar for å unngå skade
Forhold deg slik at du ikkje skader deg sjølv eller andre.

Avpass farten etter forholda
Avpass fart og køyremåte etter ferdigheiter, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.

Vikeplikt
Kjem du bakfrå (ovanfrå), har du ansvar for å unngå kollisjon.

Forbikøyring og utforkøyring
Det er forbode å køyre rett utfor unnateke under organisert trening. Køyrer du forbi en annan skiløpar eller snowboarder, må du gje vedkomande tilstrekkeleg plass for både kontrollerte og ukontrollerte rørsler.

Starte, køyre inn i eller svinge oppover i nedfarten
Køyrer du inn i eller svingar du oppover i ein nedfart, må du sørgje for at dette skjer utan fare for deg sjølv eller andre. Det same gjeld for køyring etter stans.

Stopp i nedfarten
Stopp ikkje opp eller sitt på tronge eller uoversiktlege plassar.

Til fots i nedfarten 
Er du til fots, må du berre nytte ytterkantane av bakken.

Skistopparar og fangremmer
Skistopparar/fangremmer er påbodne. Kontroller at bindingane er riktig innstilte.

Respekter skilt
Følg skilting, merking og ansvisningar.

Hjelp til ved ulukker
Ved skadar har einkvar plikt til å hjelpe. Vitne og medverkande plikter å oppgje personalia.